Handledning är ett professionellt stöd till anställda för att de ska kunna hitta ett personligt förhållningssätt till sin yrkesroll och arbetssituation. Handledning är en process där dialogen fördjupar problemställningar och skapar ny insikt. Handledning syftar till att

  • Den som handleds ska kunna utvecklas och stärkas i sin professionella roll
  • Ge möjlighet till reflektion över arbetssätt och förhållningssätt
  • Ge möjlighet till nya sätt att lära
  • Bidra till att bättre använda sig själv, sina kunskaper och erfarenheter
  • Få tillfälle att reflektera över sitt uppdrag och se nya perspektiv
  • Få återkoppling från handledare och gruppmedlemmar

Skillnad mellan handledning och coaching

Ett handledningssamtal behöver inte ha ett lika tydligt fokus på att utveckla konkreta framtidsstrategier som ett coachingsamtal ofta har. Handledning är en längre process där du får möjlighet att reflektera över din professionella yrkesroll och ditt arbetsrelaterade uppdrag. I handledning finns möjlighet att få avlastning i frågor som hindrar och stör de dagliga arbetsprocesserna.